?12673 Ethanol 99% AFFRICA 200L/1DR

INCI Ethanol; Ethyl alcohol

?คุณสมบัติทางกายภาพ

1 ลักษณะทั่วไป : ของเหลวใส ไม่มีสี

2. กลิ่น : กลิ่นเฉพาะตัว

3.ค่าขีดจำกัดของกลิ่นที่ได้รับ: ไม่มีขอ้มูล

4. ค่าความเป็นกรดด่าง: ไม่มีข้อมูล

5. จุดหลอมเหลว/จุดเยือกแข็ง : -117 oC

6. จุดเดือดเริ่มต้นและช่วงของการเดือด : 79 oC

7. จุดวาบไฟ : 13 oC ในถ้วยปิด

8. อัตราการระเหย: ไม่มีขอ้มูล

9. ความสามารถในการลุกติดไฟได้ของของแข็งและก๊าซ : ไม่มีขอ้มูล

10. ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟ หรือค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของการระเบิด (%, v/v) : ขีดล่าง : 3.3 ขีดบน : 19

11. ความดันไอ: 44 mmHg ที่อุณหภูมิ20 oC

12. ความหนาแน่นไอ (อากาศ = 1) : 1.6 13. ความหนาแน่นสัมพัทธ์(น้ำ= 1) : 0.8

14. ความสามารถในการละลายได้: ในน้า : ผสมเป็นเนื้อเดียวกัน

15. ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของ n – octanol ต่อน้ำ (log kow ) : -0.32

16. อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง: 363 o C

?ลักษณะการใช้งาน
– ใช้เป็นส่วนผสมในแอลกอฮอร์ฆ่าเชื้อ

– ใช้สำหรับเช็ดล้างอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ

– ใช้ในการเช็ดล้าง สีสิ่งพิมพ์ หรือ หมึกพิมพ์บางชนิด

– ใช้เป็นเชื้อเพลิงบริสุทธิ์

 

ต้องการสั่งซื้อจำนวนมากติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ

✅หากลูกค้าท่านใดสนใจสอบถาม/สั่งซื้อ
➡️LINE : @PYCM (มี@นะคะ)
➡️website : https://www.panyachemipan.com/
➡️FB : https://m.me/panyachemipan

#เคมีภัณฑ์ #ส่วนประกอบเครื่องสำอาง #chemi #โรงงาน #เครื่องสำอาง
#ร้านขายเคมีภัณฑ์ #หัวน้ำหอม #perfume #เคมีอุตสาหกรรม #เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม

ADD LINE

 

คำอธิบาย

?12673 Ethanol 99% AFFRICA 200L/1DR ?12673 Ethanol 99% AFFRICA 200L/1DR